Територіальні органи ДФС
у Хмельницькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Меморандум про співробітництво між Державною податковою службою України та Федерацією роботодавців України

23.02.2012

м. Київ                                                                              „23” лютого 2012 р.

Державна податкова служба України (далі – ДПС України) в особі Голови Державної податкової служби України Клименка Олександра Вікторовича, який діє на підставі Положення про Державну податкову службу України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року №584/2011 та Федерація роботодавців України (далі – Федерація) в особі Голови Ради Федерації роботодавців України Фірташа Дмитра Васильовича, який діє на підставі Статуту, затвердженого установчим з’їздом Федерації 27 вересня 2002 року (далі – Сторони), враховуючи важливість і загальну зацікавленість у розвитку співпраці, спираючись на принципи рівності Сторін і взаємної вигоди, діючи у дусі партнерства, підписали цей Меморандум про нижченаведене:

I. Загальні положення

1. Сторони розглядають співробітництво у рамках цього Меморандуму як дієвий інструмент взаємодії між ДПС України і Федерацією та поліпшення ефективності реалізації податкової політики.

2 Сторони розвиватимуть і зміцнюватимуть співпрацю з метою створення сприятливого податкового клімату для розвитку промисловості та підприємництва в Україні, систематизації та стабілізації податкової політики, послаблення податкового тиску на суб’єктів господарювання, поліпшення фінансового стану та платоспроможності підприємств, усунення конфліктів та розвитку партнерства між органами ДПС та платниками податків.

3. Предметом Меморандуму є реформування за участі громадськості податкової системи України, співробітництво Сторін щодо захисту законних прав платників податків, контролю за додержанням податкового законодавства, запобігання правопорушень у сфері податкових відносин.

4. Сторони виходять із того, що дотримання чинного податкового законодавства як платниками податків, так і органами державної податкової служби, удосконалення податкової системи, створення прозорих умов господарювання є необхідними складовими для реалізації ефективної економічної і соціальної політики та подальшого просування України на світовий ринок.

5. У процесі досягнення спільних цілей Сторони будуватимуть стосунки на засадах рівності, партнерства та захисту інтересів кожного з них, створення режиму максимального сприяння.

II. Напрями діяльності

1. Сторони по мірі необхідності проводитимуть консультації з визначення стратегічних цілей та напрямів співробітництва, а також з планування практичних заходів, спрямованих на досягнення цілей цього Меморандуму.

2. Проведення спільної роботи щодо удосконалення податкового законодавства, залучення представників Федерації до підготовки ДПС України проектів нормативно-правових актів з питань оподаткування.

3. При підготовці документів нормативного характеру, що подаються кожною із Сторін до органів державної влади, Сторони попередньо проводитимуть взаємні консультації з питань, що належать до їх компетенції.

4. Обмін узагальненою інформацією щодо фактів порушення податкового законодавства, тенденцій розвитку процесів, пов’язаних з оподаткуванням, яка є предметом цього Меморандуму і відповідно до чинного законодавства України не є конфіденційною або таємною.

5. При здійсненні співробітництва Сторони домовилися створювати тимчасові та постійні робочі групи, надавати підтримку у проведенні та організовувати спільні конференції, виставки, форуми, семінари (та інші заходи з підвищення обізнаності членів Федерації та інших платників податків з питань податкового законодавства), „круглі столи” з фінансових, податкових та інших питань, що належать до компетенції Сторін.

6. Федерація та ДПС України вважають за необхідне приділити особливу увагу таким напрямам співробітництва:

6.1. забезпеченню дотримання принципів справедливості, рівнозначності, обов’язковості, прозорості та неупередженості при взаємовідносинах між платниками податків та податковими органами;

6.2. сприянню розробці, прийняттю та впровадженню зрозумілого, прозорого, гармонізованого податкового законодавства;

6.3. забезпеченню однозначного тлумачення Сторонами норм податкового та іншого законодавства стосовно всіх платників податків нормативно-правових та підзаконних актах, роз’яснювальних документах;

6.4. участі у розробці проектів нормативно-правових актів;

6.5. боротьбі з податковими правопорушеннями з боку платників податків та зловживанням правами з боку органів ДПС;

6.6. забезпеченню своєчасності і повноти сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

6.7. забезпеченню своєчасності відшкодування ПДВ;

6.8. удосконаленню процедури відбору платників податків, які мають право на автоматичне відшкодування ПДВ, або які відносяться до платників податків, що мають позитивну історію.

6.9. створенню належних умов для платників податків щодо забезпечення ведення обліку, наданню звітності, декларування і справлення податків, у тому числі в електронному вигляді;

6.10. оперативному реагуванню та участі у спільному розгляді конфліктних ситуацій, що виникають між платниками податків та органами державної податкової служби на місцях, наданню консультативно-методичної допомоги;

6.11. сприянню зменшенню податкового та адміністративного тиску на суб’єктів малого та середнього підприємництва з урахуванням розвитку економіки України;

6.12. спрощенню порядку адміністрування податків із урахуванням міжнародного досвіду, сталої практики господарської діяльності в Україні, економічної доцільності як для платників податків, так і для Держави;

6.13. вирішенню проблемних питань, що виникають під час адміністрування податків (у том числі щодо відшкодування ПДВ, декларування збитків);

6.14. забезпеченню більш ефективного використання інструментів досудового врегулювання спорів між платниками податків та податковими органами;

6.15. перегляду практики доведення до територіальних органів ДПС планових показників збору штрафів і донарахувань за несплату податків;

6.16. створенню належних умов для громадського контролю за діяльністю податкових органів.

III. Права і обов’язки Сторін

1. Права і обов’язки Федерації:

1.1. звертатися до ДПС України з пропозиціями щодо удосконалення податкового законодавства та з питань реалізації цього Меморандуму;

1.2. вносити рекомендації до ДПС України щодо заходів, які доцільно вжити з метою реалізації економічних інтересів держави;

1.3. делегувати своїх представників (за згодою ДПС України) для участі у розгляді питань в рамках ДПС України щодо удосконалення податкового законодавства;

1.4. одержувати в установленому порядку від ДПС України інформацію, необхідну для реалізації цілей цього Меморандуму;

1.5. на регулярній основі інформувати ДПС України про основні проблемні питання, що виникають у платників податків;

1.6. надавати на запит ДПС України інформацію, що становить взаємний інтерес;

1.7. на запит ДПС України надавати рекомендації та висловлювати позицію щодо проектів нормативно-правових актів з питань оподаткування;

1.8. делегувати представників для участі у роботі постійних та тимчасових робочих груп;

1.9. готувати та пропонувати ДПС України план проведення спільних семінарів, конференцій для підвищення обізнаності членів Федерації та інших платників податків з питань податкового законодавства.

2. Права і обов’язки ДПС України:

2.1. надавати Федерації інформаційне, консультативне та, по можливості, організаційне сприяння щодо реалізації положень цього Меморандуму;

2.2. під час опрацювання нормативно-правових актів, що регламентують податкове законодавство, доводити представникам Федерації їх зміст;

2.3. відповідно до вимог законодавства України інформувати Федерацію про заходи за участі ДПС України, що становлять взаємний інтерес;

2.4. залучати Федерацію до консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей, засідань „круглих столів”, громадських слухань з питань податкового законодавства;

2.5. запрошувати представників Федерації до участі в засіданнях Колегії ДПС України щодо забезпечення координації та поліпшення ефективності співробітництва у сфері податкових відносин, а також інших консультативно-дорадчих органах, створених у ДПС України, при обговоренні питань, що становлять взаємний інтерес.

IV. Прикінцеві положення

1. Меморандум не покладає на Сторони, що підписали його, будь-яких фінансових зобов’язань.

2. Усі спірні питання щодо тлумачення або виконання цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів.

3. Цей Меморандум може бути доповнений і уточнений шляхом розробки і підписання додаткових угод до нього, що визначають конкретні заходи. Будь-які зміни та доповнення до цього Меморандуму дійсні у тому випадку, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

4. Цей Меморандум набуває чинності з дати його підписання Сторонами.

5. Цей Меморандум складено в двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 V. Підписи Сторін

 

Голова ДПС України                                          

 _________________О.В. Клименко              

Голова Ради ФРУ

 _________________Д.В. Фірташ