Територіальні органи ДФС
у Хмельницькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Меморандум податкових відносин між Державною податковою адміністрацією та Асоціацією платників податків України

17.02.2012

Керуючись основними принципами ефективної взаємодії влади та громадськості, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення партнерських відносин між платниками податків та органами державної податкової служби, Державна податкова служба України (далі – ДПС України), з однієї Сторони, та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України» (далі – Асоціація), з іншої Сторони  (далі – Сторони), уклали Меморандум податкових відносин для досягнення зазначених цілей  на засадах об’єднання можливостей Сторін.


І. Загальні положення

Податкові відносини в Україні регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України, спеціальним законодавством України та чинними міжнародними договорами, ґрунтуються на засадах рівності і взаємної відповідальності держави та платників податків. Не допускаються будь-які прояви дискримінації Сторін Меморандуму. При адмініструванні податків ДПС України керується принципами верховенства права, забезпечення однакового підходу до суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов’язків щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). Предметом цього Меморандуму також є реформування за участі громадськості податкової системи України, співробітництво Сторін щодо захисту законних прав платників податків, контролю за додержанням податкового законодавства, запобіганням правопорушень у сфері податкових відносин.

ІІ. Зобов’язання Сторін

Погоджуючись розглядати співробітництво як дієвий інструмент реалізації податкових відносин між державою і платниками податків, Сторони домовилися про таке:

1. Представництво керівних органів Асоціації у ДПС України та регіональних ДПС Представники керівного органу Асоціації входять до складу Колегії ДПС України, представники керівних органів Територіальних відділень Асоціації входять до складу відповідних колегій державних податкових служб в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі – регіональні ДПС).

2. Проведення спільної роботи щодо удосконалення податкового законодавства, залучення представників Асоціації до підготовки ДПС України проектів нормативно-правових актів з питань оподаткування ДПС України на постійній основі ознайомлює Асоціацію з планом нормотворчої роботи. Асоціація має право направити свого представника до складу робочої групи з розробки відповідного нормативного акта, створеної ДПС України; ДПС України надає Асоціації для аналізу та пропозицій проекти нормативно-правових актів, що мають регуляторний характер. Асоціація в узгоджений з ДПС термін, готує пропозиції до таких актів, які в обов’язковому порядку розглядаються керівництвом ДПС до прийняття кінцевого рішення.

3. Надання інформації ДПС України надає керівним органам Асоціації, регіональні ДПС надають Територіальним відділенням Асоціації узагальнену інформацію щодо фактів порушення податкового законодавства, тенденції розвитку процесів, пов’язаних з оподаткуванням та дотриманням податкового законодавства, яка, відповідно до чинного законодавства України не є конфіденційною або таємною; ДПС України, регіональні ДПС надають відповіді на звернення керівних органів Асоціації, Територіальних відділень Асоціації в установлені чинним законодавством терміни; Сторони зобов’язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією, що становить взаємний інтерес, систематично проводити двосторонні зустрічі, консультації і переговори, за підсумками яких складаються протокольні рішення, що мають рекомендаційний характер; Асоціація та її Територіальні відділення здійснюють збір та узагальнення інформації щодо неякісного виконання функцій органами державної податкової служби та забезпечують комунікативний зв’язок платників податків з органами ДПС з метою усунення проблем, які виникають у платників податків; Асоціація та її Територіальні відділення мають право надавати відповідні рекомендації щодо внесення необхідних змін у практику діяльності органів державної податкової служби та до нормативно-правових актів, що регулюють їх діяльність.

4. Організація навчального процесу Асоціація та її Територіальні відділення узгоджують з ДПС України, регіональними ДПС графіки та тематику проведення семінарів, інших просвітницьких заходів з актуальних питань оподаткування; відповідно до планів спільних дій Сторони проводять різноманітні узгоджені заходи, спрямовані на формування високої податкової культури громадян та майбутніх платників податків, для впровадження ідеології партнерства між державною податковою службою та платниками податків.

5. З метою забезпечення об’єктивності в роботі з платниками податків, створення реального механізму налагодження партнерських відносин між податковими органами та платниками податків, участі громадськості в реформуванні податкової системи, ДПС України та Асоціація створюють спільну, постійно діючу Узгоджувальну комісію щодо розгляду проблемних (спірних) питань у сфері оподаткування, функціями якої є: розгляд та аналіз конфліктних ситуацій, що виникли між платниками податків та органами державної податкової служби в процесі сплати та адміністрування податків; сприяння у вирішенні таких проблемних ситуацій виключно в правовому полі; вжиття заходів щодо усунення проявів неправомірних дій чи порушень норм чинного податкового законодавства з боку органів державної податкової служби, та недопущення їх у подальшому.

ІІІ. Прикінцеві положення
 
Цей Меморандум є передумовою і підставою для укладення, якщо Сторони визнають за необхідне, договорів про спільну діяльність. Сторони зобов'язуються підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку ділових зв’язків, всіляко сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей. Дія Меморандуму продовжується до моменту, доки Сторони зацікавлені у продовженні співробітництва. Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою сторін. Меморандум укладено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, один примірник для ДПС України, другий – Асоціації.
 
Підписано 16 лютого 2012 року.

Голова Державної податкової служби України
 _____________О.В. Клименко

Президент Асоціації  платників податків України 
__________ В.І. Арбузова

План спільних дій

Державної податкової служби України

та Асоціації платників податків України

на 2012 рік

 

№ з/п

Заходи

 

Термін виконання

Відповідальні

1. Реформування податкової системи та забезпечення участі громадськості у прийнятті державних рішень 

        1.1

Опрацювання концептуальних засад реформування податкової системи, проектів нормативно-правових актів з питань оподаткування з урахуванням пропозицій платників податків

Протягом року

Генеральна дирекція АППУ, Департамент обслуговування платників податків, структурні підрозділи ДПС України, у межах компетенції

   1.2

Підготовка пропозицій щодо вдосконалення норм Податкового кодексу України (напрацювання пропозицій щодо виявлення та усунення неузгодженостей між його нормами), експертиза підзаконних нормативних актів на виконання норм Податкового кодексу з метою недопущення  посилення фіскального тиску на платників податків)

Протягом року

Генеральна дирекція АППУ, Департамент обслуговування платників податків,   структурні підрозділи ДПС України, у межах компетенції

  1.3

Проведення „круглих столів”, нарад, засідань з питань модернізації податкової служби та реформування податкового законодавства

Протягом року

(за окремим планом)

Генеральна дирекція АППУ, структурні підрозділи, у межах компетенції

 

  1.4

Залучення фахівців до участі у засіданнях комітетів Верховної Ради України, робочих групах, що утворюються Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та Адміністрацією Президента України з метою підготовки проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування

Протягом року

Департамент обслуговування платників податків,  структурні підрозділи ДПС України, у межах компетенції,  Генеральна дирекція АППУ

 

 

   1.5

„Проведення моніторингу нормативних актів ДПС України з метою підготовки пропозицій Міністерству фінансів України про внесення змін до норм, що допускають неоднозначне тлумачення та ускладнюють адміністрування податків”     

Протягом року

Генеральна дирекція АППУ, Департамент обслуговування платників податків ДПС України, структурні підрозділи ДПС України, у межах компетенції

 1.6

Участь представників АППУ у роботі колегій ДПС України та регіональних ДПС

Протягом року за рішенням керівництва

Організаційно-розпорядчий департамент,  ДПС України в АР Крим, областях,          

 мм. Києві та Севастополі, Генеральна дирекція АППУ, територіальні відділення АППУ

2. Забезпечення підзвітності органів ДПС громадськості, захисту законних прав та інтересів платників податків

 2.1

Проведення спільної прес-конференції  керівництва ДПС України та АППУ

За підсумками року

Департамент взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю,   Генеральна дирекція АППУ

2.2

Створення Узгоджувальної комісії АППУ і ДПС України з вирішення спірних (проблемних) питань у сфері оподаткування та проведення її засідань

За необхідності, але не рідше одного разу на квартал

Структурні підрозділи ДПС України, у межах компетенції, Генеральна дирекція АППУ, територіальні відділення

2.3

Проведення моніторингу громадської думки щодо чинного податкового законодавства та діяльності органів ДПС України шляхом опитування, підготовки соціологічних досліджень, з внесенням відповідних пропозицій на засіданнях.

ІV квартал

Департамент взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю,  Департамент інформатизації та обліку платників податків,    

ДПС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, Генеральна дирекція АППУ,

територіальні відділення АППУ

2.4

Проведення громадського обговорення „Практика та проблеми застосування податкового законодавства” (у рамках „круглого столу”)

II півріччя

Генеральна дирекція АППУ, Структурні підрозділи ДПС України, у межах компетенції,  територіальні відділення АППУ,

ДПС  в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

2.5

Періодичний обмін з ДПС України узагальненою інформацією щодо фактів порушення норм податкового законодавства, а також потреб платників податків у роз‘ясненні чинного і підготовці проектів нормативних документів з питань  податкового законодавства

Протягом року

Структурні підрозділи ДПС України, у межах компетенції,  Інформаційно-довідковий департамент,

ДПС України в АР Крим, областях,

мм. Києві та Севастополі, територіальні відділення АППУ

 

 

      2.6

Інформування платників податків про діяльність АППУ та ДПС України  шляхом розміщення публікацій у журналах „Вісник податкової служби України” та „Податкова правда”

Щомісяця

 

Генеральна дирекція АППУ, Департамент взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

3. Просвітницька робота  серед  платників податків

 

3.1

Організація та проведення виїзних кущових семінарів для платників податків з актуальних питань оподаткування за участі провідних фахівців ДПС  України та АППУ

Протягом року

(за окремим узгодженим графіком – Додаток №1)

Генеральна дирекція АППУ,

територіальні відділення АППУ,  Департамент взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю, Департамент оподаткування юридичних осіб, Департамент оподаткування фізичних осіб, Департамент податкового контролю,     ДПС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

3.2

Проведення відомчих (галузевих) семінарів

 

Протягом року

(за окремим узгодженим графіком - Додаток №2)

Генеральна дирекція АППУ, Департамент взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю, Департамент оподаткування юридичних осіб, Департамент оподаткування фізичних осіб, Департамент податкового контролю

3.3

„Підготовка тематичної друкованої продукції для платників податків (брошур, буклетів, плакатів і листівок тощо) для розповсюдження під час проведення семінарів”

Постійно

Генеральна дирекція АППУ, Департамент взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю,

ДПС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, Територіальні відділення АППУ

3.4.

Розміщення інформації щодо проведення спільних заходів АППУ та ДПС України на веб-сайті ДПС України

Протягом року

Департамент взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю, Генеральна дирекція АППУ

3.5

Організація спільної виїзної наради для підведення підсумків співпраці АППУ та ДПС України у 2012 році

20 грудня

 

Генеральна дирекція АППУ, Департамент взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю,   ДПС в АР Крим, областях,  мм. Києві та  Севастополі,

територіальні відділення АППУ

4. Виховання високої податкової культури у майбутніх платників податків

 

4.1

Проведення Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості „Податки очима дітей”

Протягом року

Генеральна дирекція АППУ, Департамент взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю,     ДПС в АР Крим, областях,  мм. Києві та  Севастополі;

територіальні відділення АППУ

5. Заохочення платників податків до добровільної та своєчасної сплати податків

       5.1

Проведення Всеукраїнського конкурсу-рейтингу „Сумлінні платники податків – 2011”

 

I півріччя

 

Генеральна дирекція АППУ, Територіальні відділення АППУ, відповідні структурні підрозділи ДПС України,  ДПС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

       5.2

Проведення круглого столу „Досвід Грузії в реформуванні податкової системи”

Червень

 

Генеральна дирекція АППУ, Департамент взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю, структурні підрозділи ДПС України, в межах компетенції

 

6. Благодійні акції

 

6.1

 

 

 

 

 

 

 

Проведення спільної благодійної акції до Дня захисту дітей у рамках кущового семінару у                        м. Запоріжжя

 

 

 

1 червня

 

 

 

 

 

 

Генеральна дирекція АППУ, територіальні відділення АППУ у Запорізькій та Дніпропетровській областях,

Департамент взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю,

ДПС у Запорізькій області

6.2

Проведення благодійної акції для дітей-сиріт до дня Святого Миколая

 

14 грудня

 

Генеральна дирекція АППУ, територіальні відділення АППУ, Департамент взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю,

ДПС у

Миколаївській області

         

 

Голова Державної податкової служби України   

____________О.В. Клименко


Президент Асоціації платників податків України

_______________ В.І. Арбузова