Територіальні органи ДФС
у Хмельницькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Договір про співробітництво та координацію дій між Українським союзом промисловців і підприємців, Об’єднанням організацій роботодавців України та Державною податковою службою України

23.01.2012

Всеукраїнська громадська організація „Український союз промисловців і підприємців” (далі – УСПП) та Об’єднання організацій роботодавців України (далі – ООРУ), в особі президента УСПП та голови ООРУ Кінаха Анатолія Кириловича, з однієї сторони, та Державна податкова служба України (даліДПС України), в особі Голови ДПС України Клименка Олександра Вікторовича, з іншої (далі – Сторони), з метою забезпечення ефективної співпраці для створення сприятливих податкових умов для розвитку підприємництва в Україні, контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів), запобігання правопорушенням у галузі податкових відносин, уклали Договір про співробітництво та координацію дій (далі – Договір) про таке.

Стаття 1

1.1. Сторони погодилися розглядати співробітництво як дієвий інструмент реалізації правових відносин між державою і платниками податків, створення сприятливого податкового клімату для розвитку промисловості та підприємництва в Україні, систематизації та стабілізації податкової політики, послаблення податкового тиску на суб’єктів господарювання, поліпшення фінансового стану та платоспроможності підприємств, зменшення кредиторської і дебіторської заборгованості підприємств.

Стаття 2

Сторони виходять із того, що дотримання чинного податкового законодавства як платниками податків, так і органами державної податкової служби, удосконалення податкової системи, створення прозорих умов господарювання є необхідними складовими для реалізації ефективної економічної і соціальної політики та подальшого просування України на світовий ринок.

Стаття З

3.1. Сторони вважають за необхідне приділити особливу увагу таким напрямам співпраці:

забезпечення дотримання при взаємовідносинах між платниками податків та податковими органами принципів справедливості, рівнозначності, обов’язковості, прозорості та неупередженості;

забезпечення однозначного тлумачення Сторонами норм податкового та іншого законодавства щодо всіх платників податків у нормативно-правових актах та підзаконних, роз’яснювальних документах;

боротьба з проявами рейдерства;

боротьба з тіньовою економікою та зловживаннями при адмініструванні податку на додану вартість;

сприяння послабленню регулюючої функції податків та зборів;

створення належних умов для громадського контролю за діяльністю податкових органів;

надання спільних пропозицій щодо розширення бази оподаткування;

забезпечення розгляду скарг платників податків відповідно до чинного законодавства;

спрощення порядку адміністрування податків з урахуванням міжнародного досвіду, сталої практики господарської діяльності в Україні, економічної доцільності як для платників податків, так і держави;

сприяння зменшенню податкового тиску на суб’єктів малого та середнього підприємництва з урахуванням розвитку економіки України;

створення умов для прозорого та справедливого адміністрування податку на додану вартість з урахуванням пріоритетів розвитку виробничого сегмента економіки, опрацювання разом з громадськістю пропозицій щодо удосконалення справляння цього податку;

уникнення практики встановлення планових показників збору штрафів і донарахувань за несплату податків;

залучення представників Сторін до опрацювання проектів нормативно-правових актів, розроблених ними;

забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

створення належних умов для забезпечення ведення обліку, надання звітності, декларування і справляння податків, у тому числі в електронному вигляді;

сприяння розробці, прийняттю та впровадженню зрозумілого, прозорого та гармонізованого податкового законодавства;

здійснення спільного контролю за дотриманням податкового законодавства;

оперативне реагування та ініціювання спільного розгляду конфліктних ситуацій, що виникають між платниками податків та органами державної податкової служби на місцях;

залучення Сторін до підготовки та участі у заходах з питань підприємництва.

3.2. Для практичної реалізації Договору Сторони:

періодично обмінюватимуться узагальненою інформацією щодо фактів порушення податкового законодавства, тенденцій розвитку процесів, пов’язаних з оподаткуванням та дотриманням податкового законодавства, яка є предметом цього Договору і відповідно до чинного законодавства України не є конфіденційною або таємною;

проводитимуть спільну роботу щодо удосконалення податкового законодавства;

сприятимуть співпраці регіональних відділень УСПП та територіальних організацій ООРУ як з ДПС України, так і державними податковими службами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державними податковими інспекціями у районах, містах, районах у містах для спільного вирішення проблемних питань.

Стаття 4

4.1. При здійсненні співробітництва Сторони домовилися про продовження діяльності Узгоджувальної робочої групи УСПП, ООРУ і ДПС України щодо розгляду проблемних питань.

4.2. Сторони визначають, що одним із головних завдань Узгоджувальної робочої групи щодо розгляду проблемних питань є прийняття узгоджених рішень, спрямованих на вирішення таких питань, та взаємне інформування і прийняття узгоджених рішень щодо проектів відповідних нормативно-правових актів, спрямованих на сприяння справлянню податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, та послаблення податкового тиску на платників податків.

Стаття 5

При здійсненні співробітництва Сторони домовилися створювати тимчасові робочі групи, надавати підтримку у проведенні спільних конференцій, виставок, форумів, семінарів, „круглих столів” з фінансових, податкових та інших питань, що належать до компетенції Сторін.

Стаття 6

При підготовці документів нормативного характеру, що подаються кожною із Сторін до органів державної влади, Сторони за необхідності попередньо проводитимуть взаємні консультації з питань, що належать до компетенції Сторін.

Стаття 7

Сторони узгоджуватимуть спільну позицію щодо реформування й удосконалення податкової системи та братимуть участь у розробці заходів, спрямованих на збільшення надходжень до бюджету шляхом послаблення податкового тиску на роботодавців, промисловців і підприємців та виведення за рахунок цього промисловості і підприємництва з тіньового сектору економіки.

Стаття 8

Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін. Всі додатки до Договору є його невід’ємною частиною.

Стаття 9

Жодна із Сторін не має права передавати третій особі свої права та обов'язки за Договором без письмової згоди іншої Сторони.

Стаття 10

Розбіжності, що можуть виникнути при виконанні Договору, вирішуватимуться виключно за взаємною згодою Сторін.

Стаття 11

Цей Договір укладено українською мовою у трьох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу: по одному примірнику для УСПП, ООРУ, та ДПС України.

Стаття 12

Договір набуває чинності з моменту підписання та діє до того часу, доки Сторони не приймуть рішення про припинення або розірвання Договору.

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Державної                          Президент Всеукраїнської громадської

податкової служби України        організації Українського союзу промисловців і

                                                       підприємців та Об'єднання організацій

                                                       роботодавців України

__________О.В. Клименко              __________А.К. Кінах